Kanjiža: Bez direktnih investicija

U opštinu Kanjiža tokom 2013. godine nije stigla ni jedna direktna investicija. Kako bi se problem nezaposlenosti rešio dok investitori ne dođu, ova lokalna sapouprava izdvaja subvencije za nova radna mesta. Fond za razvoj privrede opštine Kanjiža svake godine raspisuje konkurs za preduzetnike i preduzeća i obezbeđuje sredstva za zapošljavanje u privatnom sektoru.

Stopa nezaposlenosti u 2013. godini iznosi 14,76 odsto. Kako bi se ovaj procenat smanjio, u okviru Opštinske uprave postoji Odeljenje za privredu koje se bavi lokalnim ekonomskim razvojem, a postoji i o sajt posvećen privlačenju investitora.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja je još jedno od rešenja na osnovu kog su trenutno zaposlene 33 osobe. Naime, na osnovu pomenutog dokumenta, lokalna samouprava aplicirala je na konkurse koje raspisuje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike za finansiranje javnog rada za osobe sa invaliditetom i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova koji je obezbedio sredstva za stručnu praksu i javni rad.

Kada je reč o postignutim rezultatima iz oblasti ekonomije, iz ove opštine posebno ističu prodaju objekta-kasarne koja se nalazi u Kanjiži. Ovakav potez privukao je veliku pažnju, ali i izazvao oštru razmenu mišljenja na relaciji vlast-opozicija, o čemu je izveštavao list Dnevnik. Naime, prodaja kompleksa bivše kasarne na licitaciji kanjiškom DOO Geneza za 750.000 evra, bila je povod rasprave na sednici Skupštine opštine koja je održana u maju ove godine.

Po mišljenju opozicionih odbornika UKROK-a, koje su predočili Jožef Frančik i Slađana Ilić, ovo je bila pogrešna investicija opštine, imajući u vidu troškove na teret opštinske kase za dve i po godine od kupovine do prodaje kasarne.

Šef odborničke grupe „Biraj put” Ištvan Bačkulin konstatovao je tada da su sve dosadašnje firme na toj lokaciji propale, a da je i opštinsko rukovodstvo iz SVM-a posle kupovine izgubilo apsolutnu vlast koju je imalo, jer je spalo na 11 odbornika, preneo je ovaj dnevni list.

Ipak, predstavnici opozicije su bez obzira na dileme oko isplativosti, Genezi poželeli uspeh u pokretanju posla na ovoj lokaciji.

Predsednik opštine Mihalj Njilaš bio je kategoričan da kupovina bivše kasarne za 753.392 evra nije bila pogrešna nego dobra investicija od strane opštine, bez obzira što je za dve i po godine na ime troškova kredita, obezbeđenja, procene i održavanja negativan saldo od 123.000 evra.

Kako je Dnevnik preneo, on je tada istakao da je prodajom objekta obezbeđeno da se pomenuti minus za tri godine nadomesti u budžetu opštine i to kroz pokretanje privrednih aktivnosti i zapošljavanjem bar 50 ljudi i naplaćivanjem doprinosa i drugih dažbina. Istakao je i da kompleks nije kupljen i prodat još nekoliko decenija da bi se opština suočavala sa istom situacijom.

Opština Kanjiža ne izdvaja sredstva iz budžeta za subvencije lokalnim javnim preduzećima, ali javna preduzeća su indirektni budžetski korisnici. Postoje dva JP koja direktno ili indirektno pokrivaju sve komunalne delatnosti. Ukupna planirana sredstva za 2013. godinu su 166.632.000 dinara od čega je do sada ostvareno 101.445.550. Inače, iz pomenute svote finansira se javna ulična rasveta, stambeni razvoj, razvoj zajednice i investira se u izgradnju i održavanje infrastrukture i javnih površina.

Najveći uspeh rada lokalne samouprave u prethodnom periodu u oblasti zaštite životne sredine je sanacija najvećih seoskih deponija. Godišnji budžet Fonda za zaštitu životne sredine raspolaže sa 10.750.000 dinara.

Uvođenje organizovanog sakupljanja komunalnog otpada na celoj teritoriji opštine Kanjiža još jedan je rezultat koji ističu.

Budžetom za 2013. godinu predviđeno je 5,04 odsto za finansiranje usluga i davanja iz oblasti socijalne zaštite, odnosno još 0,65 odsto za isplatu jednokratnih pomoći. U okviru procesa razvoja usluga socijalne zaštite posebna pažnja je usmerena na usluge koje nedostaju u zajednici, čime žele da postignu što veću dostupnost usluga u domovima korisnika, kao i u lokalnim zajednicama, s ciljem stvaranja uslova za bolju integraciju korisnika u zajednici u kojoj žive.

Shodno tome, preduzimaju se različite mere koje su usmerene ka socijalnom uključivanju najviše kroz poboljšanja postojećih mera aktivne politike zapošljavanja, ali i kroz unapređenje kvalitete usluga socijalne zaštite. Zapošljavanje lica korisnika novčane socijalne pomoći predviđeno je i Akcionim planom zapošljavanja opštine Kanjiža za 2013. godinu. Takođe, ove godine donošenjem Pravilnika o organizaciji dobrovoljnog rada i potpisivanjem protokola o saradnji između Centra za socijalni rad i ustanova i organizacija u kojima će se sprovoditi dobrovoljan rad, omogućeno je da radno sposobna lica u stanju socijalne potrebe mogu svojim radom doprineti razvoju i unapređenju okoline i zajednice.

Kanjiža je mapirala probleme koji se tiču vodovoda. Kako i sami kažu, neophodno je izvršiti zamenu azbestcementne cevi, za koju već postoji projektno-tehnička dokumentacija, a neophodna je i izgradnja fabrike vode koja bi služila za dearsenizaciju pitke vode. Planirana je i izgradnja kolektora za odvod fekalnih otpadnih voda na celoj teritoriji opštine Kanjiža, zajedno sa uređajima za prečišćavanje, a u toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za taj postupak.

Branislava Lovre