Bački Petrovac: Vodovod kao veliki problem

Bački Petrovac nalazi se na samom začelju u Srbiji kada je reč o proseku plate, prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna neto zarada u Srbiji, u septembru ove godine, iznosila je 42.866 dinara, a zarada u Bačkom Petrovcu svega 30.807 dinara. Prosek plata koji nije reprezentativan nije jedino sa čime se čelnici ove opštine susreću. Nezaposlenost je jedan od mapiranih problema na čijem se rešavanju radi duži vremenski period. Međutim, teško je govoriti u procentima jer ne postoji aposlutno tačan podatak o tome koliko ljudi trenutno traži posao.

Prema podacima iz oktobra ove godine na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se 851 lice. Broj nezaposlenih koji su još uvek neprijavljeni, ne može se pretpostaviti, kažu u ovoj opštini. U Bačkom Petrovcu živi oko 14.000 stanovnika.

Opština Bački Petrovac redovno se predstavlja na sajmovima investicija u saradnji sa svojim poslovnim partnerima i ostvaruje direktnu komunikaciju sa investitorima kojima posvećuje posebnu pažnju. Jedan od rezultata takvog pristupa je otvaranje Akva parka, “Petrolend”, u čiju je realizaciju slovačka kompanija uložila više miliona eura.

Zahvaljujući toj investiciji, zaposleno je oko 150 ljudi, a realizacija predstojećih planova će omogućiti i nova zaposlenja.

Pozivi za domaće i strane investiture otvoreni su i dalje, a intenzivno će biti sprovođen i lokalni akcioni plan za zapošljavanje.

Italijanska firma Vojmedikal u fabriku za proizvodnju medicinske opreme investirala je 300.000 eura, a preduzeće Agroplod iz Gložana uložilo je u izgradnju novog pogona prehrambene industrije u tom selu milion eura.

Ostala preduzeća i preduzetnici koji posluju na području Opštine Bački Petrovac u razvijanje svog poslovanja investirali su zajedno ukupno oko milion eura. Na osnovu ovih podataka vidi se da je uloženo oko 159 eura po glavi stanovnika.

Prema urbanističkim i planskim aktima ove lokalne samouprave, predviđeno je da se industrijske zone formiraju u svim naseljenim mestima. U ovim poslovima najviše se odmaklo u Bačkom Petrovcu gde je formirana zona, a na mnogim parcelama je već otpočela privredna delatnost. Postoji i privatna industrijska zona, koju je osnovala firma Agro Grnja – Biznis Bački Petrovac. U ostalim mestima spomenute industrijske zone postoje samo u planskim aktima lokalne samouprave, ali ne i faktički.

Opština Bački Petrovac suočava se sa problemima kada je reč o infrastrukturi, ali čelnici vrlo svesno, ne sakrivajući izazove sa kojima se suočavaju, pokušavaju da pronađu rešenja. Nije jednostavno napraviti listu prioriteta, ali svakako je na prvom mestu rešavanje trenutnog stanja stare vodovodne mreže od azbesta koja je štetna po zdravlje stanovnika. Voda za piće nije dovoljnog kvaliteta, povećan je sadržaj štetnih hemijskih elemenata, a najviše arsena. Kako bi se ova situacija popravila, potrebna je zamena celokupnog cevovoda. Zbog takve situacije, u Kulpinu je već zabranjena upotreba vode iz vodovoda za piće. Jedna od ideja za prevazilaženje trenutnog stanja je i izgradnja fabrike vode za celu opštinu.

Drugi, okom vidljiviji, problem jeste neizgrađen završni (habajući) sloj asfalta na putevima po ulicama u naseljenim mestima opštine, što prouzrokuje oštećenja na kolovozu i povećane troškove održavanja i saniranja. Izgradnja završnog sloja asfalta na putevima međutim zahteva ogromna sredstva koja ova lokalna samouprava nema, te stoga konkurišu za sredstva iz fondova i kod viših nivoa vlasti, a u međuvremenu, postepeno, u skladu sa raspoloživim sredstvima, asfaltiraju pojedine ulice. Dotrajali, oštećeni trotoari, još jedan su od problema na kom trenutno rade. U toku su rekonstrukcije najfrekventnije pešačke trase, a po potrebi popravljaju i ostala kritična mesta.

Sanacija oštećenog mosta na lokalnom putu Bački Petrovac-Gložan, na žalost još jedna je od željenih i potrebnih investicija koja neće biti realizovana dok ne budu dobili sredstva na nekom od konkursa iz republičkog budžeta ili iz Fonda za kapitalna ulaganja.

Velika pažnja posvećena je zaštiti životne sredine kroz donošenje novih ili menjanje postojećih akata. Doneti su Regionalni plan i Lokalni plan upravljanja otpadom, kao i nova Odluka o komunalnim delatnostima, Odluka o zaštiti od buke, a osnovan je i budžetski Fond za zaštitu životne sredine.

Za razvoj poljoprivrede se iz budžeta Opštine Bački Petrovac izdvaja 17 odsto od ukupnih budžetskih rashoda. Najznačajniji rezultati su sprovedeni postupci komasacije zemljišta u katastarskoj opštini Maglić, koja je ranije završena, i k.o. Kulpin, koja je trajala tokom 2012. godine. U narednom periodu planirano je okončanje otpočetog postupka komasacije zemljišta u najvećoj katastarskoj opštini Bački Petrovac. Radovi na uređivanju atarskih puteva i održavanje i izgradnja novih kanala za odvodnjavanje u svim katastarskim opštinama, takođe su jedna od planiranih investicija za naredni period.

Branislava Lovre